Formularz

krok

/

Dane podstawowe

Wypełnij wniosek podając poprawne dane.
Dzięki temu sprawdzisz, jakie finansowanie możesz otrzymać.

Dalej

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759053, REGON 381863846, NIP 7010893233, której kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł (opłacony w całości), w rozumieniu „RODO” to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator będzie zbierał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym we Wniosku kredytowym online.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO by móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie oraz w zakresie i w celu:
a) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Wniosek kredytowy online), dalej zwaną „Umową”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pana/Pani żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki/kredytu na Pana/Pani żądanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dostosowywanie produktów i usług Administratora do Pana/Pani potrzeb, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną, to jest do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
f) w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora,
g) badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez Administratora usług,
h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktu lub usługi najlepiej dopasowanej do Pana/Pani potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Pana/Pani i/lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnione instytucje (np. nadzorowi finansowemu, firmom ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),
b) funkcjonariusze publiczni np.: notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również operatorom pocztowym i firmom kurierskim, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i podatkowe, prawne, brokerskie, z zakresu likwidacji szkód, windykacyjne i ochroniarskie, doradcze, audytorskie i kontrolne.
6. Administrator przekaże Pana/Pani dane osobowe podmiotom wskazanym w ust. 5 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
7. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań przez Administratora na Pana/Pani żądanie.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) wykonania Umowy – do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie strony, w tym również do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Pana/Panią,
b) w zakresie realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki/kredytu na Pana/Pani żądanie – do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tymi działaniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami prawa,
c) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do Pana/Pani potrzeb – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
d) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e – mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e – mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
f) analitycznych lub statystycznych – do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych czy statystycznych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
g) badania satysfakcji ze świadczonych usług – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawie Umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
9. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
10. Administrator oświadcza, że nie będzie dzielić się Pana/Pani danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
11. W związku z tym, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty elektronicznej znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
12. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych poza EOG Administrator zapewni ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.
13. Administrator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
14. Administrator będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
15. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Pana/Pani o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
16. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu przez Pana/Panią sprzeciwu, Administrator zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Panu/Pani wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Administratora do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
17. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) do przenoszenia swoich danych,
d) wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Dane firmowe

Wystarczy, że wpiszesz NIP swojej firmy, a uzupełnimy formularz za Ciebie dzięki danym z GUS.

Adres korespondencyjny firmy

Wstecz
Dalej

Dane osobowe

Uzupełnij dane, aby sprawdzić wstępną decyzję kredytową

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Dochody i zobowiązaniaWstecz
Złóż wniosek

Weryfikacja wniosku

Trwa weryfikacja Twojego wniosku

Przetwarzanie danych...

Gratulacje!

Twój wniosek został wstępnie zaakceptowany

Wstępna akceptacja Wniosku kredytowego online to wstępna ocena finansowa podmiotu wnioskującego o pożyczkę lub kredyt za pośrednictwem Platformy finansowej wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez ten podmiot za pośrednictwem Platformy. Wstępna ocena finansowa może ulec zmianie w trakcie trwania procesu weryfikacji wniosku o pożyczkę lub kredyt, albowiem udzielenie i wysokość pożyczki lub kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz oceny wiarygodności kredytowej.

Wstępna ocena finansowa może ulec zmianie w trakcie trwania procesu weryfikacji wniosku o pożyczkę lub kredyt, albowiem udzielenie i wysokość pożyczki lub kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz oceny wiarygodności kredytowej osoby wnioskującej.